Documentation 0.1

Common Content

Izdanje 0

Dude McDude

My Org Best Div in the place

pravna napomena

Copyright © 2009 Red Hat, Inc.. This material may only be distributed subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, V1.0, (the latest version is presently available at http://www.opencontent.org/openpub/).
Fedora and the Fedora Infinity Design logo are trademarks or registered trademarks of Red Hat, Inc., in the U.S. and other countries.
Red Hat and the Red Hat "Shadow Man" logo are registered trademarks of Red Hat Inc. in the United States and other countries.
All other trademarks and copyrights referred to are the property of their respective owners.
Documentation, as with software itself, may be subject to export control. Read about Fedora Project export controls at http://fedoraproject.org/wiki/Legal/Export.

(preface title goes here)

1. Konvencije dokumenta

Ovaj priručnik koristi nekoliko konvencija radi isticanja izvesnih reči i izraza kako bi se skrenula pažnja na određene informacije.
U PDF i papirnim izdanjima, ovaj priručnik koristi slogove izvučene iz skupa Liberation fontova. Skup Liberation fontova se takođe koristi u HTML izdanjima ako je skup instaliran na sistemu. Ako nije, prikazivaće se alternativni ali ekvivalentni slogovi. Napomena: Red Hat Enterprise Linux 5 i kasniji podrazumevano uključuju skup Liberation fontova.

1.1. Tipografske konvencije

Četiri tipografske konvencije se koriste radi skretanja pažnje na određene reči i izraze. Ove konvencije, i okolnosti na koje se odnose, su sledeće.
Podebljano jednoširinski
Koristi se za isticanje sistemskog unosa, uključujući naredbe ljuske, nazive datoteka i putanje. Takođe se koristi da istakne oznake tastera i kombinacije tastera. Na primer:
Da biste videli sadržaj datoteke moj_sledeci_bestseler u tekućem radnom direktorijumu, unesite komandu cat moj_sledeci_bestseler na odzivniku ljuske i pritisnite Enter da biste izvršili naredbu.
Rečenica iznad sadrži naziv datoteke, naredbu ljuske i oznaku tastera, sve prikazane podebljano jednoširinski i sve prepoznatljive zahvaljujući kontekstu.
Kombinacije tastera se mogu prepoznati naspram pojedinačnog tastera po crtici koja spaja svaki deo kombinacije tastera. Na primer:
Pritisnite Enter za izvršavanje naredbe.
Pritisnite Ctrl+Alt+F1 za prebacivanje u prvi virtuelni terminal. Pritisnite Ctrl+Alt+F7 za vraćanje u X-Windows sesiju.
Prva rečenica ističe određeni taster koji treba pritisnuti. Druga ističe dva skupa od po tri tastera, svaki skup se pritiska istovremeno.
Ako se raspravlja o izvornom kodu, nazivi klasa, metode, funkcije, nazivi promenljiva i vraćene vrednosti koji se spominju unutar odeljka će biti prikazani kao iznad, podebljano jednoširinski. Na primer:
Klase vezane za datoteke uključuju filesystem za sisteme datoteka, file za datoteke, i dir za direktorijume. Svaka klasa ima sopstveni pridruženi skup dozvola.
Podebljano proporcionalno
Ovo označava reči ili izraze koje se sreću na sistemu, uključujući nazive programa, tekst u prozorčetu, označenu dugmad, oznake kućica i radio dugmadi, naslove menija i podmenija. Na primer:
Izaberite Sistem > Postavke > Miš iz trake glavnog menija za pokretanje Postavki miša. Na jezičku Dugmad, pritisnite na kućicu Levoruki miš i pritisnite Zatvori kako biste prebacili osnovno dugme miša sa leva na desno (čineći miša pogodnim za upotrebu u levoj ruci).
Da biste umetnuli poseban znak u gedit datoteku, izaberite Programi > Alatke > Tablica znakova iz trake glavnog menija. Zatim, izaberite Pretraga > Nađi… iz menija Tablice znakova, unesite naziv znaka u polju Pretraga i pritisnite Sledeći. Znak koji ste tražili će biti istaknut u Tablici znakova. Pritisnite dvaput ovaj istaknuti znak kako biste ga smestili u polje Tekst za kopiranje i potom pritisnite dugme Umnoži. Sada se prebacite nazad u vaš dokument i izaberite Uređivanje > Ubaci iz trake gedit menija.
Tekst iznad sadrži nazive programa, nazive menija i stavki širom sistema, nazive menija vezane za program, i dugmad i tekst koji se nalaze unutar GUI sučelja, sve prikazane podebljano proporcionalno i sve prepoznatljive zahvaljujući kontekstu.
Obratite pažnju da se prečica > koristi da ukaže kretanje kroz meni i njegove podmenije. Ovo je da bi se izbegao pristup „Izaberite Miš iz podmenija Postavke u meniju Sistem iz trake glavnog menija“ koji je naporan za praćenje.
Podebljano i kurzivno jednoširinski ili Podebljano i kurzivno proporcionalno
Bilo da se radi od podebljanom jednoširinskom ili podebljanom proprocionalnom, dodavanje kurziva ukazuje na zamenljivi ili promenljivi tekst. Kurziv označava tekst koji ne unosite doslovno ili prikazani tekst koji zavisi od okolnosti. Na primer:
Da biste se povezali na udaljenu mašinu koristeći ssh, unesite ssh korisnik@ime.domena na odzivniku ljuske. Ako je udaljena mašina primer.com i vaše korisničko ime na toj mašini je marko, unesite ssh marko@primer.com.
Naredba mount -o remount sistem-datoteka iznova montira naznačeni sistem datoteka. Na primer, da biste iznova montirali sistem datoteka /home, naredba je mount -o remount /home.
Da biste videli verziju trenutno instaliranog paketa, upotrebite naredbu rpm -q paket. Vratiće sledeći rezultat: paket-verzija-izdanje.
Obratite pažnju na reči ispisane podebljanim kurzivnim slovima iznad — korisnik, ime.domena, sistem-datoteka, paket, verzija i izdanje. Svaka reč je čuvar mesta, bilo za tekst koji ćete uneti pri izdavanju naredbe ili za tekst kojeg prikazuje sistem.
Pored standardne upotrebe za predstavljanje naslova dela, kurzivna slova označavaju prvu upotrebu nekog novog i važnog termina. Na primer:
Kada Apache HTTP server prihvata zahteve, on otprema potomačke procese ili niti da bi ih obradio. Ova grupa potomačkih procesa ili niti je poznata kao server-pul (server-pool). Pod Apache HTTP serverom 2.0, odgovornost za pravljenje i održavanje ovih server-pulova je apstrahovana u grupu modula nazvanu Moduli višestruke obrade (Multi-Processing Modules) (MPM-ovi). Za razliku od ostalih modula, samo jedan modul iz MPM grupe može biti učitan od strane Apache HTTP servera.

1.2. Konvencije izvučenih citata

Dve vrste podataka, obično u više redova, se vizuelno razlikuju od okružujućeg teksta.
Ispis u terminalu se vrši uspravno jednoširinski i predstavlja se kao:
books    Desktop  documentation drafts mss  photos  stuff svn
books_tests Desktop1 downloads   images notes scripts svgs
Ispis izvornog koda se takođe vrši uspravno jednoširinski ali se predstavlja i ističe na sledeći način:
package org.jboss.book.jca.ex1;

import javax.naming.InitialContext;

public class ExClient
{
  public static void main(String args[]) 
    throws Exception
  {
   InitialContext iniCtx = new InitialContext();
   Object     ref  = iniCtx.lookup("EchoBean");
   EchoHome    home  = (EchoHome) ref;
   Echo      echo  = home.create();

   System.out.println("Eho je napravljen");

   System.out.println("Echo.echo('Zdravo') = " + echo.echo("Zdravo"));
  }
  
}

1.3. Beleške i upozorenja

Konačno, koristimo tri vizuelna stila da bismo privukli pažnju na informacije koje bi inače možda bile previđene.

Beleška

Beleška je savet ili prečica ili alternativan pristup trenutnom zadatku. Zanemarivanje beleške ne bi trebalo da ima negativnih posledica, ali možete propustiti neki trik koji bi vam život učinio lakšim.

Važno

Važni okviri detaljno opisuju stvari koje se lako previde: izmene u podešavanjima koje se odnose samo na tekuću sesiju, ili servise koje treba ponovo pokrenuti pre nego što ažuriranje pređe u dejstvo. Zanemarivanje važnih okvira neće izazvati gubitak podataka ali može izazvati iritaciju i frustraciju.

Upozorenje

Upozorenje ne treba zanemariti. Zanemarivanje upozorenja će verovatno izazvati gubitak podataka.

2. Potrebne su nam povratne informacije!

Kada podnosite izveštaj o grešci, postarajte se da spomenete identifikator priručnika: Common_Content
Ako imate predlog za poboljšanje dokumentacije, pokušajte da budete što je moguće određeniji kada ga opisujete. Ako ste pronašli grešku, priložite broj odeljka i nešto okružujućeg teksta kako bismo ga lako pronašli.