Documentation 0.1

Common Content

Uitgave 0

Logo

Dude McDude

My Org Best Div in the place

Bericht

Copyright © 2009 Red Hat, Inc.. This material may only be distributed subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, V1.0, (the latest version is presently available at http://www.opencontent.org/openpub/).
Fedora and the Fedora Infinity Design logo are trademarks or registered trademarks of Red Hat, Inc., in the U.S. and other countries.
Red Hat and the Red Hat "Shadow Man" logo are registered trademarks of Red Hat Inc. in the United States and other countries.
All other trademarks and copyrights referred to are the property of their respective owners.
Documentation, as with software itself, may be subject to export control. Read about Fedora Project export controls at http://fedoraproject.org/wiki/Legal/Export.

(preface title goes here)
1. Document Conventie
1.1. Typografische Conventies
1.2. Pull-quote Conventies
1.3. Noten en waarschuwingen
2. We hebben terugkoppeling nodig!

(preface title goes here)

1. Document Conventie

Dit handboek hanteert verscheidene conventies om bepaalde woorden of zinsdelen te benadrukken en aandacht te vestigen op specifieke delen van informatie.
In PDF en papieren edities gebruikt dit handboek Liberation Fonts set lettertypen. Het Liberation lettertype wordt ook gebruikt in HTML-edities indien dit lettertype op uw computer geïnstalleerd is. Indien dat niet het geval is, worden alternatieve, gelijkwaardige lettertypen gebruikt. Noot: bij Red Hat Enterprise Linux 5 en later wordt de Liberation Font set standaard meegeleverd.

1.1. Typografische Conventies

Vier typografische conventies worden gebruikt om aandacht te vestigen op specifieke woorden en zinsdelen. Deze conventies -en de omstandigheden waaronder zij gebruikt worden- luiden als volgt:
Mono-spaced Bold
Wordt gebruikt om systeem input, waaronder shell commando's, bestandsnamen en paden aan te geven. Wordt ook gebruikt bij toetsaanduiding of toetsencombinaties. Voorbeeld:
Om de inhoud van het bestand mijn_onwijsgoed_verkopende_boek in uw huidige directory te zien, voert u het commando cat mijn_onwijsgoed_verkopende_boek in bij de shell-prompt en drukt u op Enter om het commando uit te laten voeren.
Bovenstaande bevat een bestandsnaam, een shell-commando en een toetsaanduiding, alle getoond in Mono-spaced Bold en alle te onderscheiden dankzij hun context.
Toetsencombinaties kunnen worden onderscheiden van toetsaanduiding door het plusteken dat elk deel van een toetsencombinatie aan elkaar verbind. Voorbeeld:
Druk op Enter om het commando te laten uitvoeren.
Druk op Ctrl+Alt+F1 om naar de eerste virtuele terminal over te schakelen. Druk op Ctrl+Alt+F7 om terug te keren naar uw X-Windows sessie.
De eerste zin benadrukt de bepaalde toets die moet worden ingedrukt. De tweede benadrukt twee reeksen van drie toetsen, waarbij de toetsen van elke reeks tegelijk moet worden ingedrukt.
Indien broncode wordt besproken, worden klassennamen, functies, variabele namen en resultaten die in een paragraaf worden genoemd, weergegeven als hier boven afgedrukt, namelijk in Mono-spaced Bold. Voorbeeld:
Onder bestandsgerelateerde klassen vallen filesystem voor bestandsystemen, file voor bestanden, en dir voor directories. Elke klasse heeft haar eigen set van permissies.
Proportional Bold
Wordt gebruikt om woorden of zinsdelen op een systeem aan te duiden, waaronder applicatie namen, dialoogtekst-boxen, gelabelde toetsen, checkbox en radiobutton labels, menutitels en submenutitels. Voorbeeld:
Kies Systeem > Voorkeuren > Muis uit de hoofdmenubalk om Muis Voorkeuren te openen. In de Knoppen tab, klik de Linkshandige muis checkbox aan en klik Sluiten om de primaire muisknop van links naar rechts te wisselen (waardoor de muis beter geschikt is geworden voor linkshandig gebruik).
Om een speciaal teken in een gedit bestand op te nemen, kiest u Toepassingen > Hulpmiddelen > Tekentabel uit de hoofdmenubalk. Vervolgens kiest u Zoeken > Find… uit de Tekentabel menubalk, typ de naam van het teken in het Zoek veld en klik Volgende. Het teken dat u zoekt zal worden gemarkeerd in de Tekentafel. Dubbel-klik op dit teken om het in de Te kopiëren tekst veld op te nemen en klik dan de Kopiëren knop. Keer terug naar uw document en kies Bewerken > Plakken uit de gedit menubalk.
De bovenstaande tekst bevat applicatienamen, systeemwijde menunamen en onderdelen, applicatie specifieke menunamen, en knoppen en tekst van een GUI-interface, alle vertoond in Proportional Bold en alle te onderscheiden dankzij hun context.
Merk het >-teken op, gebruikt om aan te geven dat door een menu en sub-menu wordt gelopen. Dit voorkomt het gebruik van de nogal omslachtige 'Selecteer Muis van het Voorkeuren sub-menu in het Systeem menu uit de hoofdmenubalk'-omschrijvingen.
Mono-spaced Bold Italic of Proportional Bold Italic
Mono-spaced Bold of Proportional Bold behandelt indien cursief gedrukt altijd vervangbare of wisselende teksten. Cursief wijst op niet letterlijke tekst of toont tekst dat wisselt naar omstandigheden. Voorbeeld:
Om verbinding te maken met een andere computer met behulp van ssh, typt u ssh gebruikersnaam@domein.naam bij een shell prompt.
Het mount -o remount file-system commando mount opnieuw het genoemde bestandsysteem. Om bijvoorbeeld het /home bestandsysteem opnieuw te mounten, gebruikt men het mount -o remount /home commando.
Om de versie van een huidig geïnstalleerd pakket te zien, gebruikt u het rpm -q package commando. Dit zal het volgende resultaat opleveren: package-version-release .
Let op de woorden in bold italics in bovenstaande tekst — username, domain.name, file-system, package, version en release. Elk woord is een [plaatshouder], hetzij voor tekst dat u invult indien u een commando typt, hetzij voor tekst die door het systeem wordt getoond.
Buiten het standaard gebruik bij het presenteren van een titel van een werk, wordt cursief ingezet om het eerste gebruik van een nieuwe en belangrijke term te benadrukken. Voorbeeld:
Wanneer de Apache HTTP Server verzoeken accepteert, zet het childprocessen of threads ter afhandeling in. Deze groep van childprocessen of threads staan bekend als een server-pool. Onder Apache HTTP Server 2.0 is de verantwoordelijkheid voor het creëren en onderhouden van deze server-pools toegewezen aan een groep modules genaamd Multi-Processing Modules (MPMs). Anders dan bij de andere modules kan slechts één module van de MPM groep door de Apache HTTP Server geladen zijn.

1.2. Pull-quote Conventies

Twee, normaal gesproken uit meerdere regels bestaande, datatypes worden visueel van de omringende tekst gescheiden.
Tekst gezonden naar een terminal wordt getoond in Mono-spaced Roman en als volgt gepresenteerd:
books    Desktop  documentation drafts mss  photos  stuff svn
books_tests Desktop1 downloads   images notes scripts svgs
Opsommingen van broncode worden ook vertoond in Mono-spaced Roman maar worden alsvolgt gepresenteerd en benadrukt:
package org.jboss.book.jca.ex1;

import javax.naming.InitialContext;

public class ExClient
{
  public static void main(String args[]) 
    throws Exception
  {
   InitialContext iniCtx = new InitialContext();
   Object     ref  = iniCtx.lookup("EchoBean");
   EchoHome    home  = (EchoHome) ref;
   Echo      echo  = home.create();

   System.out.println("Created Echo");

   System.out.println("Echo.echo('Hello') = " + echo.echo("Hello"));
  }
  
}

1.3. Noten en waarschuwingen

Tenslotte gebruiken we drie visuele stijlen om aandacht te vestigen op informatie die anders misschien over het hoofd zou worden gezien.

Noot

Een noot is een tip of handigheidje of een alternatieve benadering voor de taak die uitgevoerd gaat worden. Het negeren van een noot zou geen ernstige gevolgen moeten hebben, maar het leven kan een stuk makkelijker worden indien de noot gevolgd wordt.

Belangrijk

Belangrijk aanduidingen wijzen op zaken die makkelijk over het hoofd kunnen worden gezien: veranderingen van configuratie die alleen voor de huidige sessie gelden, of voorzieningen die herstart moeten worden om een bepaalde verandering in te laten gaan. Het negeren van zaken met deze aanduiding heeft geen dataverlies tot gevolg, maar kan leiden tot verhoogde bloeddruk en extreme irritatie.

Waarschuwing

Een waarschuwing dient niet genegeerd te worden. Waarschuwingen negeren zal ongetwijfeld leiden tot data- en haarverlies.

2. We hebben terugkoppeling nodig!

Indien u fouten meldt, vergeet dan alstublieft niet het kenmerk: Common_Content te vermelden.
Indien u suggesties hebt om de documentatie te verbeteren, probeer dan zo duidelijk mogelijk deze suggesties te omschrijven. Indien u fouten hebt ontdekt, vermeldt dan alstublieft het sectienummer en wat omringende tekst, opdat we de fout makkelijker kunnen vinden.