Documentation 0.1

Common Content

Edició 0

McDude, Dude

My Org Best Div in the place

Avís legal

Copyright © 2009 Red Hat, Inc.. This material may only be distributed subject to the terms and conditions set forth in the Open Publication License, V1.0, (the latest version is presently available at http://www.opencontent.org/openpub/).
Fedora and the Fedora Infinity Design logo are trademarks or registered trademarks of Red Hat, Inc., in the U.S. and other countries.
Red Hat and the Red Hat "Shadow Man" logo are registered trademarks of Red Hat Inc. in the United States and other countries.
All other trademarks and copyrights referred to are the property of their respective owners.
Documentation, as with software itself, may be subject to export control. Read about Fedora Project export controls at http://fedoraproject.org/wiki/Legal/Export.

(preface title goes here)

1. Criteris del document

Aquest manual utilitza diversos convenis per ressaltar certes paraules i frases, i cridar l'atenció sobre elements específics d'informació.
En edicions PDF i impresses, aquest manual utilitza els tipus de fonts extrets del conjunt de Fonts alliberades. El conjunt de Fonts alliberadas també s'utilitza en edicions HTML, si el conjunt de fonts estan instal·lades al vostre sistema. Si no fos així, alternavament es mostrarien uns tipus de fonts equivalents. Nota: A Red Hat Enterprise Linux 5 i posteriors inclouen el conjunt de Fonts alliberades per defecte.

1.1. Criteris tipogràfics

S'utilitzen quatre convencions tipogràfiques per a cridar l'atenció sobre paraules o frases específiques. Aquestes convencions, i les circunstancies a les que s'apliquen, són les següents:
Negreta mono-espaiada
Utilitzada per a resaltar l'entrada del sistema, incloent les comandes del shell, els noms de fitxer i les rutes. També s'utilitza per a resaltar tecles especials i combinacions de tecles. Per exemple:
Per a veure el contingut del fitxer my_next_bestselling_novel del directori actual de treball, teclegeu la comanda cat my_next_bestselling_novel a l'intèrpret de comandes shell, i premeu Enter per a executar la comanda.
L'anterior inclou un nom de fitxer, una comanda shell i una tecla especial, tot amb Negreta mono-espaiada i distingible gràcies al context.
La combinació de tecles especials distingeix cada tecla especial, utilitzant guions per a separar cada una de les tecles especials. Per exemple:
Premeu Enter per a executar la comanda.
Premeu Ctrl+Alt+F1 per a triar el primer terminal virtual. Premeu Ctrl+Alt+F7 per a tornar a la vostra sessió X-Windows.
La primera senténcia resaltada determina la tecla que s'ha d'utilitzar. La segona resalta dos conjunts de tres tecles, cada conjunt s'ha de pitjar simultàniament.
Si s'examina el codi font,el noms de les classes, els mètodes, les funcions, el nom de les variables i els valors retornats exposats a l'interior d'un paràgraf, aquests es presentaran com l'anterior, amb Negreta mono-espaiada. Per exemple:
Les classes de fixers relacionats inclouen sistemafitxers per als sistemes de fitxers, fitxer per als fitxers, i dir per als directoris. Cada classe té el seu propi conjunt associat de permisos.
Negreta proporcional
Això fa referència a paraules o frases trobades al sistema, incloent el nom d'aplicacions; els texts als quadres de diàleg; als botons etiquetats; a les etiquetes de casella, i a les etiquetes de botons d'opció; i als títols/subtítols de menú. Per exemple:
Seleccioneu Sistema > Preferències > Ratolí des de la barra del menú principal par a llançar les Preferències del ratolí. A la pestanya Botons, cliqueu a la casella Ratolí per a esquerrans, i cliqueu a Tancar per a canviar el botó principal del ratolí del cantó esquerra al cantó dret (adaptant el ratolí per a esquerrans).
Per a insertar un caràcter especial a un fitxer a gedit, seleccioneu des de la barra de menú principal Aplicacions > Accessoris > Mapa de caràcters. Després, des de la barra de menú Mapa de caràcters seleccioneu Cercar > Trobar…, teclegeu el nom de caràcter al camp de Cerca i cliqueu Següent. El caràcter cercat es resaltarà a la Taula de caràcters. Feu doble clic a aquest caràcter resaltat per a col·locar-lo al camp de Text a copiari després cliqueu al botó Copiar. Ara torneu al document i seleccioneu Editar > Pegar des de la barra de menú de gedit.
En text anterior inclou noms d'aplicació; noms i elements del menú de tot el sistema; noms de menús d'aplicacions específiques; i botons de text trobats dins d'una interfícies GUI, totes presentades amb Negreta proporcional i distingibles per context.
Observeu l'abreviatura > utilitzada per a indicar el recorregut a través d'un menú i els seus submenús. Això es fa per tal d'evitar la complexitat de seguir el mètode 'Seleccionar Ratolí des del submenú Preferències al menú Sistema de la barra de menú principal'.
Itàlica-negreta mono-espaiada, o Itàlica-negreta proporcional
Tant per a la negreta mono-espaiada, com per a la negreta proporcional, l'addició d'itàliques indica que el text és reemplaçable o variable. Les itàliques denoten que el text que no s'escriu literalment, o text mostrat pot canviar depenent de les circunstàncies. Per exemple:
Per a connectar a una màquina remota utilitzant ssh, teclegeu ssh nom.usuari@nom.domini a un intèrpret de comandes shell. si la màquina remota és example.com i el nom d'usuari a aquesta màquina és is john, teclegeu ssh john@example.com.
La comanda mount -o remount sistema-de-fitxers remunta el sistema de fitxers nombrat. Per exemple, per a remuntar el sistema de fitxers /home, la comanda és mount -o remount /home.
Per a veure la versió d'un paquet actualment instal·lat, utilitzeu la comanda rpm -q paquet. Aquesta tornarà el següent resultat: paquet-versió-llançament.
Observeu que les paraules amb negreta-itàlica — nomusuari, domini.nom, sistema de fitxers, paquet, versió i llançament. Cada paraula és un marcador de posició, tant per a un text introduit des de la lía de comandaments, o pel text mostrat pel sistema.
A part de la utilització estàndar per a presentar un títol, les itàliques denoten la primera utilització d'un terme nou i important. Per exemple:
Quant el servidor Apache HTTP accepta solicituts, envia procesos fills, o fils, per a manejar-los. Aquests grup de processos fills, o fils, és coneix com a un server-pool. Sota el servidor Apache HTTP 2.0, la responsabilitat per a crear o mantindre aquests server-pools és resumeix amb un grup de mòduls anomenats Mòduls de multi processament (MPMs). A diferiència d'altres mòduls, únicament es pot carregar un mòdul de grup MPM al servidor Apache HTTP.

1.2. Convencions de resaltament

Dos, generalment amb diverses línies, els tipus de dades s'estableixen fora del camp visual del text que l'envolta.
La sortida enviada a un terminal está establerta a Romana mono-espaiada i presentada d'aquesta forma:
llibres      Escriptori  documentació borradors mss  fotos  coses svn
llibres_peroves Escriptori1 descàrregues   imatges notes scripts svgs
El llistats de codi font també s'estableixen amb Romana mono-espaiada però es presenten i resalten de la següent forma:
package org.jboss.book.jca.ex1;

import javax.naming.InitialContext;

public class ExClient
{
  public static void main(String args[]) 
    throws Exception
  {
   InitialContext iniCtx = new InitialContext();
   Object     ref  = iniCtx.lookup("EchoBean");
   EchoHome    home  = (EchoHome) ref;
   Echo      echo  = home.create();

   System.out.println("Created Echo");

   System.out.println("Echo.echo('Hello') = " + echo.echo("Hello"));
  }
  
}

1.3. Notes i Advertències

Finalment, utilitzarem tres estils visuals per a cridar l'atenció sobre la informació que altrament podria ser pasada per alt.

Nota

Una Nota és una suggereriment, drecera o enfocament alternatiu per a la tasca que teniu entre mans. Ignorar una nota no hauria de provocar conseqüències negatives, però us podrieu perdre un truc que us faria la vida més fàcil.

Important

Podeu pasar per alt detalls dels requadres importats: canvis a la configuració que únicament s'apliquen a la sessió actual, o serveis que necessiten reiniciar-se abans que puguin ser utilitzats. Ignorar aquests requadres importants poden provocar irritació i fustració.

Advertència

No s'han d'ignorar les advertències. Ignorar-les molt provablement provocarà pèrdua de dades.

2. Necessitem els vostres comentaris!

Quant envieu un informe d'error, assegureu-vos que citeu l'identificador del manual: Common_Content
Si teniu qualsevol suggeriment per a millorar la documentació, quant ho describiu intenteu fer-ho el més clar possible. Si heu trobat un error, si us plau incluiu el número de secció així com també part del text que envolta l'error, a fi i efecte que poguem trobar l'error més fàcilment.